Kvalita

Dodávané kamenivo splňuje veškeré České a evropské normy. Kamenolomy, které zastupujeme jsou držiteli certifikátů systému řízení výroby. Kamenolomy jsou pasportizovány v katalogu lomů dle SJ-PK pro použití kameniva do státních zakázek pod hlavičkou “Ředitelství silnic a dálnic ČR”. Také jsou lomy vedeny v kompletním seznamu výrobců kameniva vlastnících “Osvědčení pro dodávky do železničních drah ČR”. Kamenivo je certifikované a splňuje tyto normy.

ČSN EN 12620+A1

Kamenivo do betonu

Tato norma určuje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi těchto kameniv pro použití do betonu. Zahrnuje kameniva, která mají objemovou hmotnost zrn vysušených v sušárně větší než 2,0 mg/m3 (2 000 kg/m3) pro všechny druhy betonů, včetně betonů, které jsou ve shodě s EN 206-1 a betonů používaných pro cementobetonové kryty vozovek a jiné pojížděné plochy a betony používané pro betonové prefabrikáty. Také zahrnuje recyklované kamenivo s objemovou hmotností zrn od 1,50 Mg/m3 (1 500 kg/m3) do 2,0 Mg/m3 (2 000 kg/m3) s příslušným upozorněním a recyklované drobné kamenivo (4 mm) s příslušným upozorněním.

ČSN EN 13043

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištích a jiných dopravních ploch

Tato norma stanovuje vlastnosti kameniva a fileru, získaného zpracováním přírodních, umělých nebo recyklovaných materiálů pro použití v asfaltových směsích a povrchových vrstvách pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. Předmětem této normy není použití vybouraných asfaltových směsí.

ČSN EN 13242

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.

Norma vymezuje kamenivo do směsí pro nestmelené podkladní vrstvy a směsi pro nestmelené ochranné vrstvy a dále pro směsi stmelené hydraulickým pojivem (např. cementem, pomalu tuhnoucím pojivem – práškové pojivo s hydraulickými vlastnostmi, nebo vrstva z čerstvého betonu zhutněná válcováním, vibrací atd.). Používá se kamenivo do velikosti zrna 63 mm.

ČSN EN 13450

Kamenivo pro kolejové lože.

Norma obsahuje parametry kameniva pro kolejové lože určené pro všechny typy drah, které jsou dány specifickým způsobem jeho použití. Určuje vlastnosti, které mají být ověřovány, způsob jejich zkoušení a deklarace, systém řízení výroby i způsob prokazování shody. Norma je doplněna o národní přílohu NA, která obsahuje přiřazení kategorií jednotlivých vlastností kameniva pro dané účely jeho použití. Týká se frakce 32/63 nebo 32/50.

Uživatel mimo rámec ČSN EN i nadále požaduje prokazování doplňkových vlastností kameniva. Souhrn současných požadavků uživatele je uveden v novelizovaných obecných technických podmínkách „Kamenivo pro kolejové lože železničních drah“. Vlastnosti kameniva pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku nejsou po zrušení ČSN 72 1512 stanoveny žádnou evropskou ani českou normou. Proto se prokazování shody provádí podle NV č. 163/02 Sb. Požadavky uživatele na vlastnosti tohoto kameniva (frakce 0/22, 0/32) jsou uvedeny v obecných technických podmínkách „Štěrkopísky, štěrkodrtě a výtisk z kolejového lože pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku“.

ČSN EN 13383-1

Kámen pro vodní stavby

Norma vymezuje použití jako hrubé kamenivo používané v konstrukcích vodních staveb a jiných inženýrských stavbách. 

Veškeré zkoušky kameniva jsou prováděny ve zkušebně kamene a kameniva společnosti ZZK s.r.o. v Hořicích.